วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การศึกษาตลอดชีวิต 3


                       ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตสามารถพิจารณาได้อีกใน 2 มิติคือ

1.  พิจารณาในแนวตั้ง   เป็นความพยายามจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็นขบวนการต่อเนื่องเรื่อยไป ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย    มิใช่จัดให้เฉพาะการเรียนในโรงเรียนเพียงช่วงใดช่วงหนึ่งของช่วงอายุเท่านั้น
2.  พิจารณาในแนวนอน   เป็นความพยายามจัดการสอนโดยผสมผสานกิจกรรม   หรือประสบการณ์ทางการศึกษากับการดำเนินชีวิตเข้าด้วยกัน     ให้สอดคล้องเหมาะสมที่จะพัฒนาไปสู่การมีชีวิตที่ดี      ทั้งในส่วนบุคคลและสังคม     เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการ  (เธียรศรี  วิวิธสิริ, 2535 : 12-13)
 

       คุณลักษณะสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต

   Dave   (Dave, R.H.., 1973: 14-25) ได้ให้คุณลักษณะสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ 20 ประการ ดังนี้คือ

1.ในความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต    จะมีความคิดหลักที่ประกอบด้วยคำสำคัญ 3 คำ   
ได้แก่ ชีวิต  (Life)  และการศึกษา (Education) มาหลอมรวมกันเป็นการศึกษาตลอดชีวิต   หรือบางท่านเรียกว่าการการศึกษาเพื่อชีวิต   ทั้ง 3 คำนี้จะมีความหมายเกี่ยวพันผสมผสานกัน และเกี่ยวข้องตลอดอายุขัยของมนุษย์ทุกคน
2.การศึกษาไม่ได้สินสุดลงเพียงการจบการศึกษาในระบบโรงเรียนเท่านั้น   แต่จะเป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกช่วงชีวิต    ตลอดเลา      ตลอดชีวิตของแต่ละบุคคล
3.การศึกษาตลอดชีวิต    มิใช่หมายความถึงเฉพาะการศึกษาผู้ใหญ่เท่านั้น   แต่เป็นผลรวมของการศึกษาทุกขึ้นทุกตอน   เช่น   การศึกษาก่อนวัยเรียน   การประถมศึกษา   มัธยมศึกษาและอื่นๆ    ดังนั้นการศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นการแสวงหาทักษะทางการศึกษา  ที่เป็นการรวบรวมการศึกษาทุกระดับทุกประเภทไว้ทั้งหมด
4.การศึกษาตลอดชีวิต  เป็นผลรวมความเชื่อมโยงผสมผสานของการศึกษาในระบบโรงเรียน  (Formal Education) การศึกษาระบบนอกโรงเรียน (Nonformal Educatio) และการศึกษาไม่เป็นทางการ (Informal Educatio)
5.จุดเริ่มตนของการศึกษาตลอดชีวิต   อันดับแรกคือ   การชีวิตในครอบครัวเป็นบทบาทตอนต้นที่มีความละเอียงอ่อนที่สุด  และสำศัญที่สุดในขบวนการศึกษาตลอดชีวิต  นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาของแต่ละบุคคล   ซึ่งเป็นไปตามขบวนการเรียนรู้ในครอบครัวและสังคมของบุคคลนั้นๆ   ทำให้บุคคลรู้จักตนเองในบทบาทและสถานภาพที่แต่งต่างไปในแต่ละสถานที่แต่ระยะเวลาที่ผ่านไป
6.ชุมชนมีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษาตลอดชีวิต   นับตั้งแต่วัยเด็ก    ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน   และชุมชนก็มีบทบาทในฐานะองค์ประกอบด้านการศึกษาอาชีพ   ด้านความรู้ทั่วไป ฯลฯ จนตลอดชีวิต   ทำให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์พัฒนาสังคมด้วย
7.สถาบันการศึกษา   เช่น   โรงเรียน  หมาวิทยาลัย  และสถาบันฝึกอบรมต่างๆเป็นแห่งให้การศึกษาที่สำศัญยิ่ง  แต่ก็ยังจัดเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆ   อย่างให้การศึกษาตลอดชีวิต  เนื่องจากสถาบันการศึกษาเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งเดียวที่ให้การศึกษา   ละยังไม่สามารถแยกออกจากองค์กรอื่นๆในสังคมได้
8.การศึกษาตลอดชีวิต  เป็นขบวนการต่อเนื่องที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ให้เป็นไปอย่างไม่ขาดสายและเกี่ยวข้องกับความลึกซึ้งกว้างขวางของประสบการณ์ที่ได้รับในชีวิต
9.การศึกษาตลอกชีวิต  คือ  การแสวงหาความสมบูรณ์ของชีวิตเป็นการบูรณาการบทบาทชีวิต   ทั้งในแนวตั้ง  ตั้งในแนวนอน   แล้วในแนวลึก
10.การศึกษาตลอกชีวิตมีลักษณะเป็นสากล    เป็นตัวแทนของการศึกษาเพื่อประชาธิปไตย   เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นได้ในหลายด้าน   เป็นการศึกษาที่ให้โอกาสแก่ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน   ทุกขั้นตอนของชีวิตตามความสามารถ   ความต้องการ   และโอกาสของทุกคนที่แสวงหาประโยชน์จากการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น