วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การศึกษาตลอดชีวิต 2


 

 
ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
                             ยูเนสโก(UNESCO; 1972: 12)   ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learnting) ไว้ดังกล่าวนี้
   “Lifelong Learnting denotef an overall scheme aimed both at restructuring the existing education system and at developing the entire educational potential ontside the education system ; in Which such a Scheme of men and women are the agents of their own education through continual interaction between their thoughts and actions ; and learning……..should extend throughout life, include all skills and buanches of knowledge, use all possible mears and give the opportunity to all people for all Development of the personalirty”
ซึ่งอาจแปลได้ว่า
การเรียนรู้ตลอดชีวิต     หมายถึง    แผนส่วนรวมซึ่งมุ่งที่จะจัดโครงสร้างระบบการศึกษาที่เป็นอยู่และพัฒนาศักยภาพแห่งการศึกษานอกระบบการศึกษา       เพื่อให้บุคคลทั้งชายและหญิงได้เป็นตัวแทนการศึกษาของตนเองด้วยการผสมผสานระหว่างความคิดและการกระทำดังนั้น การศึกษากับการเรียนรู้...........จะขยายตัวออกไปตลอดชีวิต     ครอบคลุมถึงทักษะและสาขาวีชาความรู้ทั้งปวง   ตลอดจนใช้วิธีการทั้งปวง    และให้โอกาสแก่คนทั้งปวง    เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้สมบูรณ์   (สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหประชาชาติของประเทศ  1976 : 179, 979)
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น