วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การศึกษาตลอดชีวิต 4

 
 
 
 
11.การศึกษาตลอดชีวิต   จะมีลักษณะยืดหยุ่นในด้านเนื้อหา   วัสดุอุปกรณ์   เทคนิคในการเรียนรู้และระยะเวลา
12.การศึกษาตลอดชีวิต   จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามความเจริญก้าวน่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีการนำสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ นี้มาใช้   ทำให้สามารถจัดการศึกษาให้แก่คนเป็นจำนวนมากได้เวลาอันรวดเร็ว   กว้างขวางทั่วถึงมากขึ้น
13.การศึกษาตลอดชีวิต   มีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ   ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษามีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง   เปิดโอกาส   และสนองความต้องการทางการศึกษาให้กว้างขวางออกไป
14.การศึกษาตลอดชีวิต   ประกอบด้วยความรู้ทั่วไปและวิชาชีพ   ซึ่งทั้ง 2 วิชานี้มิได้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง   แต่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยธรรมชาติ
15.การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม   เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของบุคคลและสังคม   สามารถทำได้โดยอาศัยการศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษาตลอดชีวิตจะช่วยให้บุคคลมีความรู้และวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ปรับตัวและพัฒนาบุคลิกภาพของตน     ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ
16.การศึกษาตลอดชีวิต   ช่วยแก้ไขสิ่งบกพร่องของระบบการศึกษา   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระบบโรงเรียน     ในส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสังคม
17.เป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาตลอดชีวิต      คือ     การรักษาไว้และปรับปรุงคุณภาพของชีวิต   ให้ดีขึ้น   เพื่อทำให้คนในแต่ละสังคมมีชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
18.สิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต       ก็คือโอกาสทางการศึกษา   แรงจูงใจและความสามารถในการเรียนรู้   โดยมุ่งให้ประชาชนส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับการศึกษามีความรักความสนใจที่เรียนรู้สิ่งต่างๆทั้งต้องมีเทคนิคและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
19.การศึกษาตลอดชีวิต                   เป็นแกนกลางหรือตัวจักรที่สำคัญในการวางแผนทั้งในทางทฤษฎีและโครงสร้างของการศึกษาอื่น ๆ       ทุกรูปแบบ 
20.ในขั้นปฏิบัติการ          กล่าวได้ว่า          การศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นตัวเชื่องโยงระหว่างระบบการศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างดี        เพราะอาจจัดการศึกษาตลอดชีวิตก็คือ      การจัดการศึกษาทุกด้านให้สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น